Stichting voor vrijwilligers in het gevangenispastoraat

Ons werk

Doelgroep
Pro Deo richt zich op gevangenen. We willen gedetineerden ontmoeten, hen bemoedigen en hun het evangelie brengen, in gezang, gesprek en via evangelisatiemateriaal.

We richten ons dus niet op ex-gedetineerden, niet op het thuisfront van gevangenen en niet op de re-integratie van hen in de maatschappij.

We hebben in deze website wel een pagina voor nazorg.

Inrichtingen
We zijn structureel actief in de Justitiële Jeugdinrichtingen en de Penitentiaire Inrichtingen voor Mannen en voor Vrouwen in Nederland en Belgie. 

Samenwerking gevangenispastoraat
We ondersteunen en verlenen praktische hulp aan de geestelijke verzorgers in de uitoefening van hun taak. Ons werk vindt dus plaats in samenwerking met de geestelijke verzorger van de gevangenis. 

De huidige situatie is, dat we meewerken aan (kerk)diensten in de gevangenis. De werkzaamheden variëren. We zingen in de diensten, verzorgen soms een boekentafel, vertellen het Bijbelverhaal, helpen bij het vertalen van de preek en voeren gesprekken met gedetineerden voor en na de diensten. 

De taakstelling van het bestuur
Alle bestuursleden zijn actief in het gevangeniswerk. De eindverantwoordelijkheid van elke groep berust bij een bestuurslid. Het bestuur ziet het als taak om het werk van de vrijwilligers mogelijk te maken.

Verantwoording afleggen bestuur
De beleidskeuzes van het bestuur liggen vast in het beleidsplan. Het bestuur legt verantwoording af van het gevoerde beleid door middel van een jaarverslag. De genoemde documenten vindt u onder tabblad ANBI op deze website.

Geschiedenis
In 1993 begonnen we met evangelisatiewerk op de mosseldag te Yerseke. Enkele vrienden wisten zich genoodzaakt om onder de tienduizenden bezoekers evangelisatiemateriaal uit te delen. We verstrekten de Bijbel, gedeelten uit de Bijbel en ander evangelisatiemateriaal. 
Vanaf die tijd evangeliseerden we met jongeren en ouderen op de mosseldagen. We hielpen ook evangelisten in Merksem, Gent en Almere. 

De naam
De stichting, met de naam 'Pro Deo', is opgericht in 1996. We wilden structuur aanbrengen in het evangelisatiewerk door vrijwilligers. De naam zegt iets van onze manier van werken: voor God, en voor niets.

Start gevangeniswerk
In juli 1996 startte het werk in de gevangenis. We werden gevraagd om een kerkdienst in de vrouwengevangenis in Breda te ondersteunen met een klein koor. Het initiatief hiertoe ging uit van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten.

Visie op evangelisatiewerk
Evangelisatiewerk is een opdracht aan de Kerk. Na enkele jaren van intensieve samenwerking met de evangelisatiecommissie van de Hervormde deelgemeente Rehoboth te Yerseke, droegen we het evangelisatiewerk op de Mosseldag over aan deze gemeente.

 

 

Stichting Pro Deo
Postbus 131
4400 AC Yerseke

Rekeningnummer:
NL63 INGB 0006 7803 50 t.a.v. Stichting Pro Deo