Stichting voor vrijwilligers in het gevangenispastoraat

Ons werk

Doelgroep
Stichting Pro Deo richt zich op gevangenen. We willen gedetineerden ontmoeten, hen bemoedigen en hun het evangelie brengen, in gezang, gesprek en via evangelisatiemateriaal.

We richten ons dus niet op ex-gedetineerden, niet op het thuisfront van gevangenen en niet op de re-integratie van hen in de maatschappij.

We hebben in deze website wel een pagina voor nazorg.

Inrichtingen
We zijn structureel actief in de Justitiële Jeugdinrichtingen en de Penitentiaire Inrichtingen voor Mannen en voor Vrouwen in Nederland en België. 

Samenwerking gevangenispastoraat
We ondersteunen en bieden praktische hulp aan de geestelijke verzorgers bij de uitoefening van hun taak. Ons werk wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de geestelijke verzorger van de gevangenis.

Momenteel nemen we deel aan (kerk)diensten in de gevangenis, waarbij onze taken variëren. We nemen deel aan zang tijdens de diensten, richten soms een boekentafel in, vertellen Bijbelverhalen, helpen bij het vertalen van preken en voeren gesprekken met gedetineerden vóór en na de diensten.

De taakstelling van het bestuur
Alle bestuursleden zijn actief betrokken bij het gevangeniswerk. Elk van hen draagt eindverantwoordelijkheid voor een specifieke groep. Het bestuur ziet het als zijn taak om het werk van de vrijwilligers te faciliteren.

Verantwoording afleggen bestuur
De beleidskeuzes van het bestuur zijn vastgelegd in het beleidsplan. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de hand van een jaarverslag. Deze documenten kunt u vinden onder het tabblad 'ANBI' op deze website.

Geschiedenis
In 1993 zijn we begonnen met evangelisatiewerk tijdens de Mosseldag in Yerseke. Enkele vrienden voelden de roeping om evangelisatiemateriaal uit te delen onder de tienduizenden bezoekers. We verspreidden de Bijbel, delen van de Bijbel en ander evangelisatiemateriaal.
Sindsdien hebben we evangelisatiewerk verricht met zowel jongeren als ouderen tijdens de mosseldagen. We hebben ook evangelisten in Merksem, Gent en Almere ondersteund.

De naam
De stichting, genaamd 'Pro Deo', is opgericht in 1996. We wilden structuur brengen in het evangelisatiewerk met behulp van vrijwilligers. De naam weerspiegelt onze manier van werken: voor God, en zonder enige vergoeding.

Start gevangeniswerk
In juli 1996 begonnen we met ons werk in de gevangenis. We werden gevraagd om een kerkdienst in de vrouwengevangenis in Breda te ondersteunen met een klein koor. Dit initiatief kwam voort uit de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten.

Visie op evangelisatiewerk
Evangelisatiewerk is een opdracht van de Kerk. Na enkele jaren van nauwe samenwerking met de evangelisatiecommissie van de Hervormde deelgemeente Rehoboth in Yerseke, hebben we het evangelisatiewerk tijdens de Mosseldag overgedragen aan deze gemeente.

 

 

Stichting Pro Deo
Postbus 131
4400 AC Yerseke

Rekeningnummer:
NL63 INGB 0006 7803 50 t.a.v. Stichting Pro Deo