Stichting voor vrijwilligers in het gevangenispastoraat

ANBI

Onze stichting heeft een ANBI status; giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Hieronder treft u aan ons meest recente beleidsplan en jaarverslag.

Gegevens over de samenstelling van het bestuur treft u aan in het jaarverslag.

Beleidsplan Pro Deo

Opgesteld naar aanleiding van de ANBI aanvraag en voor onbepaalde tijd vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 30 mei 2016.

Voor het opstellen van het beleidsplan zijn leidend de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in de akte van oprichting d.d. 18 oktober 1996 door notaris D. Oostinga te Goes alsmede het huishoudelijk reglement.

1. Doelstelling

Uit artikel 2. van de statuten volgt de doelstelling van de Stichting.

“De Stichting stelt zich ten doel”

2. Activiteiten en omschrijving van de werkzaamheden

3. Beoogde resultaten

Met de activiteiten beoogt de stichting de instandhouding van kerkdiensten en verzorgen van geestelijke lectuur voor gevangenen in Breda (Den Hey-Acker), Merksplas, Turnhout, Wortel, Beveren, Hoogstraten, FPC Gent en eventueel andere strafinrichtingen.

Een keer per jaar wordt er ten behoeve van de vrijwilligers een toerustingsbijeenkomst georganiseerd met een gevangenis gerelateerd thema.

Ter voorbereiding op de kerkdiensten wordt een oefenavond georganiseerd voor de vrijwilligers met toerusting/vorming/zang.

4. Fondswerving

We zetten niet in op actieve fondswerving. De financiële middelen ontvangen we uit spontane giften en collecten.

5. Beheer van vermogen / fondsen

De omvang van het financiële vermogen bestaat uit een gering banktegoed, een lectuurvoorraad en enkele muziekinstrumenten. De penningmeester beheert het banktegoed en legt hierover verantwoording af (ook tussentijds) aan het bestuur.

De lectuurvoorraad wordt ondergebracht in verschillende gevangenissen

6. Bestedingsdoelen

Jaarlijks wordt een financiële begroting opgesteld, die wordt geaccordeerd door het bestuur. De bestedingsdoelen zijn gerelateerd aan de uitvoering van de activiteiten zoals vermeld in punt 2.

Is getekend:

Voorzitter                     Secretaris

 

Cees Bezemer             Annelies Dingemanse


Onderstaand treft u per jaar het jaarverslag en het financieel verslag aan:

Jaarverslag 2022

Financieel verslag 2022

Jaarverslag 2021

Financieel verslag 2021

Jaarverslag 2020

Financieel verslag 2020

Jaarverslag 2019

Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2018

Jaarverslag 2018

Financieel verslag 2017

Jaarverslag 2017

Stichting Pro Deo
Postbus 131
4400 AC Yerseke

Rekeningnummer:
NL63 INGB 0006 7803 50 t.a.v. Stichting Pro Deo